ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0182
18-03-2559
 วันทสาฬ์ ชุ่มมิ
 103 โทร 1121
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบ internet ห้อง onestopservice
 
0181
18-03-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - ไม่สามารถเชื่อต่อเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
 
0180
18-03-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-10/51 แบตเตอรี่อ่อน และไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้
 
0179
15-03-2559
 กมลพร ภักดี
 อ.10 / เผยแพร่ โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1/54 ตรวจสอบพื้นที่ใช้งานภายในเครื่องเนื่องจากไม่สามารถเซ็ฟไฟล์งานขนาดใหญ่ได้
 อดิเทพ
0178
15-03-2559
 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย
 602 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 อดิเทพ
0177
15-03-2559
 นายสมนึก เจริญขำ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   เช็คสาย lan ห้องเผยแพร่ฯ
 
0176
15-03-2559
 นายสมนึก เจริญขำ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   เช็คสาย lan ห้องประชาสัมพันธ์
 
0175
11-03-2559
 นายอลงกรณ์ นุกูลรักษ์
 อาคาร 9 (ขจัดกากฯ) ชั้น 4 ห้อง 403 โทร 3414, 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
 
0174
11-03-2559
 นายพนม แพทย์คุณ
 313 / กกจ. โทร 1324
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ระบบ ประมวลผลการมาปฏิบัติราชการ
 
0173
11-03-2559
 วัฒนา ช่างหิน
 1/206 โทร 1202
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ตรวจสอบสัญญาณจุด Network ที่เชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์ส่วนกลางของ กอก. สล.
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |