ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0719
02-10-2560
 ชล ชูตระกูล
 502 โทร 2515
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  อีเมล ###
 อารีรัตน์
0718
29-09-2560
 กัลยา ช่างเครื่อง
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ต่อระบบ wifi camera ห้อง 429 อาคาร 4 ชั้น 4
 
0717
29-09-2560
 น.ส.สุพัตรา บุดดาโจม
 อาคาร 1 ห้อง 206 โทร 1202
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรม windows ใหม่
 อดิเทพ
0716
28-09-2560
 ประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ สั่งพิมพ์งานจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
 อดิเทพ
0713
21-09-2560
 นางปัทมา ณ นคร
 อาคาร 1 ห้อง 605 โทร 1614
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ shut down และ restart เอง โดยไม่ได้สั่ง
 อดิเทพ
0712
15-09-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล ###
 อารีรัตน์
0711
13-09-2560
 นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี
 อาคาร 1 ขั้น 5 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ CPU เปิดใช้งานไม่ได้ ไฟติด แต่หน้าจอมืด และแก้ไขระบบสัญญาณเน็ตเนื่องจากห้องมีการปรับปรุงจึงไม่สัญญาณต้องใช้ WIFI
 อดิเทพ
0710
13-09-2560
 น.ส. น้ำฝน กิ่งจันทร์
 616 โทร 1622
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเตั้งเวลาครื่องได้
 อดิเทพ
0709
12-09-2560
 ธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ เพิ่มแบนเนอร์ หัวข้อ.."เจาะลึกพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และการแก้ไขประเด็นคัดค้าน" หน้าเว็บไซต์ ปส.
 เอกลักษณ์
0708
08-09-2560
 ปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ กนผ. ได้มีการปรับโครงสร้างจึงมีจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายชื่ออีเมล์ใน policy.staff@oap.go.th ดังนี้ 1. saisuree.p@oap.go.th 2. rattiya.k@oap.go.th 3. tiyaporn.m@oap.go.th 4. apiwat.p@oap.go.th 5. suporn.a@oap.go.th 6. naiyana.j@oap.go.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |