ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0921
23-05-2561
 กัลยารัตน์ ประทับกอง
 1/517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-1/52 เครื่องเปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0920
23-05-2561
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อาคาร10 ชั้น1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   เชคสายสัญญาณจออัฉริยะหน้าลิฟต์ชั้น1 อาคารทำการ เพื่อจะทำการย้ายจอไว้ในตำแหน่งใหม่
 อดิเทพ
0919
22-05-2561
 นางสาวเสาวรักษ์ มุสิกาวัน
 one stop service โทร 1511
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-12/51 เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0918
21-05-2561
 นภาพร เจินเทินบุญ
 อาคาร 1 ชั้น 3 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค5.1/52 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งจะขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในกล่องข้อความ Canon Quick Menu
 อดิเทพ
0917
18-05-2561
 นางสุพร อภัยรัตน์
 1/ ห้อง กฝป. โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องอาจจะมีไวรัส ดับตลอด จอเป็นสีฟ้า จอ สบ - 023/55 CPU สบ -1-ค -3 /54
 อดิเทพ
0916
18-05-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  เว็บไซต์   นำภาพประกอบกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่าสภากาชาด
 อารีรัตน์
0915
17-05-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-13.7/49 เปิดเครื่อง ไม่เห็นวินโดวส์ จอดำ (ประสานคุณอติเทพ ดูเบื่องต้น)
 อดิเทพ
0914
17-05-2561
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 ชั้น 1 ห้องงานอาคารสถานที่ โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0913
17-05-2561
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 122 โทร 894404553
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม จอภาพ  สบ-1-ค-4.1/52 จอภาพสั่น ภาพสีแสดงผลผิดปกติ
 อดิเทพ
0912
15-05-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 412 โทร 4412
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-1/55 ปริ้นกระดาษออกมาแล้วกระดาษเป็นสีดำทั้งแผ่น
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |