ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0062
04-12-2558
 นางสาววราภรณ์ วิชาชัย
 อาคาร 4 ห้อง 217 (ห้องที่ปรึกษา) โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   1. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายแบบมีสาย (LAN) ของ ปส. ได้ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ศปส. จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง 2. ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WIFI) ของ ปส. ได้ โดยใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ศปส. จำนวนทั้งหมด 3 เครื่อง
 
0061
30-11-2558
 นางสาวแก้วตา แซ่เซี้ย
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง122 โทร 2513
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   ขอใช้สิทธิในการลงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ปส. http://www.oaep.go.th หัวข้อ ข่าว/กิจกรรม ปส.
 
0060
27-11-2558
 นายนิรัน อ่ำกรด
 อาคาร 1ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-4/51 เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นมาเดี๋ยวเดียวก็ดับไปมืดดำสนิท
 ชาติชาย
0059
27-11-2558
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 อาคาร 1 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-17/47 ้HP Laserjet 1300 : ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาเบลอ ไม่คมชัด ไม่สม่ำเสมอ และกระดาษติดบ่อย
 ชาติชาย
0058
26-11-2558
 นายนิรัน อ่ำกรด
 หน้าห้อง 407 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-1-ว-43.1/53 - สีไม่สม่ำเสมอ -มีตัวอักษรเหลื่อม
 ชาติชาย
0057
26-11-2558
 นางสุพร อภัยรัตน์
 Call tenter โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอติดตั้งสายแลนด์ใหม่ ยาว ประมาณ 10 เมตร เพราะ ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ สายเก่าสั้นเกินไป
 
0056
26-11-2558
 นางสุพร อภัยรัตน์
 Call Center โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง โปรมแกรม Windows ใหม่
 
0055
25-11-2558
 ไพโรจน์ กล่อมยงค์
 4ห้อง321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธ์ิสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2559
 
0054
24-11-2558
 นายนิรัน อ่ำกรด
 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-049/56 ไม่ดึงกระดาษ
 
0053
24-11-2558
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 404 โทร 2422, 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศว-1-ค-5.1/57 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขณะใช้งาน เครื่องจะแฮงค์ทุก ๆ 3 หรือ 5 นาที
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |