บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0172
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
  ไม่มีเครื่องมือเพียงพอ
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 22-03-2016 ถึงวันที่ 24-03-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ตรวจสอบพบว่าชิบเซ็ทเพิ่อการแสดงผลเสียหาย ไม่สามารถซ่อมเองได้ต้องใช้เครื่องยกชิปเซ็ทซึ่งทาง ศท.ไม่มีได้ติดต่อกับผู้ให้บริการทางภายนอกและได้ขอใบเสนอราคามาเพื่อให้ผู้แจ้งงานพิจารณาด้วยแล้ว  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
ใบเสนอราคาตามแนบ