บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0208
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
  ดำเนินการตามผู้แจ้งงานร้องขอ
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 08-04-2016 ถึงวันที่ 08-04-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ดำเนินการตามผู้แจ้งงานร้องขอ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน