บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0214
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 29-07-2016 ถึงวันที่ 29-07-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
เดินสายแลน 3 จุด  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
สายแลน 30 เมตร หัว rj 45 6 หัว