บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0377
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 16-11-2016 ถึงวันที่ 17-11-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ตรวจเช็คเบื้องต้นเครื่องสำรองไฟฟ้า ไม่เก็บกระแสไฟ สาเหตุเกิดจาก Battery เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน แจ้งผู้ของานทราบเพื่อดำเนินการจัดซื้อมาทดแทนของเดิม ทั้งนี้ได้นำ Battery ของใหม่ใส่ทดแทนเพื่อใช้งานไปก่อน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    
จัดซื้อ Battery สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 12 V 7.2 Ah จำนวน 1 ตัว