บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0379
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 16-11-2016 ถึงวันที่ 18-11-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 05
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการสอบถามผู้ของาน ปรากฎว่าผู้ของานได้ทำการเปลี่ยนตลับหมึกเอง และสามารถใช้งานได้ปกติ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน