บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0384
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 15-11-2016 ถึงวันที่ 15-11-2016
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ชม
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อารีรัตน์ นาคราช    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
fix IP  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน