บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0733
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 18-10-2017 ถึงวันที่ 19-10-2017
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ช.ม
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการตรวจเช็คเบื้องต้น เครื่องสำรองไฟ สลก-142/54 เครื่องไม่เก็บไฟ สาเหตุเกิดจาก Battery เสื่อมสภาพแจ้งผู้ของานทราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป ทั้งนี้ได้นำBatteryของใหม่ใส่ทดแทนไปก่อน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
จัดซื้อ Battery 6x9.5x15 cm 12V 9A จำนวน 1 ลูก เพื่อคืน ศท.  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน