บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0737
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 31-10-2017 ถึงวันที่ 31-10-2017
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1.ชม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ตรวจสอบพบว่ามีโปรแกรม Acrobat Reader อยู่แล้ว แต่มีปัยหาที่การโหลดไฟล์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตรวจสอบแก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปรกติ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน