บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0787
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 26-12-2017 ถึงวันที่ 26-12-2017
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1hr.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อารีรัตน์ นาคราช    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
reinstall program  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน