บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0789
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 04-01-2018 ถึงวันที่ 04-01-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ชม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการตรวจเช็คเบื้องต้น เครื่องสำรองไฟ สบ-1-คต-1/52 เครื่องสำรองไฟใช้งานได้ปกติ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน