บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0790
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 04-01-2018 ถึงวันที่ 04-01-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ช.ม
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการตรวจเช็คเบื้องต้น เครื่องสำรองไฟ สบ-047/54เครื่องไม่เก็บไฟ สาเหตุเกิดจาก Battery เสื่อมสภาพแจ้งผู้ของานทราบเพื่อดำเนินการจัดซื้อ Battery ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ได้นำ Battery ของใหม่ใส่ทดแทนไปก่อน  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
จัดซื้อ Battery ขนาด 6x9.5x15 cm 12V 9AH จำนวน 1 ลูก เพื่อคืน ศท. 6x9.5x15 cm 12V 9A จำนวน 1 ลูก เพื่อคืน ศท.  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน