บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0794
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 18-01-2018 ถึงวันที่ 23-01-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 ช.ม
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ชาติชาย กาญจนานุสนธิ์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
จากการตรวจเช็คเบื้องต้นเครื่องพิมพ์ Cannon PIXMA MX 397 สส-038/57 ไม่สามารถ scan ได้ สาเหตุเกิดจาก หมึกหมด มี Error run out of ink จำเป็นต้องจัดซื้อตลับหมึกมาเปลื่อนจึงสามารถใช้งานได้ แจ้งผู้ของานทราบเพื่อจัดซื้อหมึกมาเปลื่อนต่อไป ทั้งนี้ได้แก้ไขสามารถใช้งานได้ระยะหนึ่ง  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
จัดซื้อตลับหมึก Cannon PIXMA MX 397 จำนวน 2 ตลับ  
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน