บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0795
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 11-01-2018 ถึงวันที่ 11-01-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ช.ม.
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน อดิเทพ กรทับทิม    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ติดตั้งเครื่องปริ๊นผ่่านระบบเครือข่ายจำนวน 9 เตรื่อง  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน