บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0959
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 10-07-2018 ถึงวันที่ 10-07-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 นาที
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน พรพิมล สุดเสือ    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
ปิดแบนเนอร์ "ร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พรบ. พลังงานนิวเคลียร์" เป็นการชั่วคราว  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน