บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  0961
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 11-07-2018 ถึงวันที่ 11-07-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 นาที
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน พรพิมล สุดเสือ    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
สร้างหน้า ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำหรับแบเนอร์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในหน้าเว็บไซต์ ปส.  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน