บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  1010
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 03-10-2018 ถึงวันที่ 03-10-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 นาที
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน พรพิมล สุดเสือ    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
สร้างชื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมล ของ ปส.  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน