บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  1012
ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 09-10-2018 ถึงวันที่ 09-10-2018
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 นาที
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
นำข้อมูลขึ้นเว็บ  
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน