บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
 
หมายเลขงาน  1015
ได้ดำเนินการ รอตอบรับ
  (ไม่สามารถดำเนินการได้) เนื่องจาก
 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ถึงวันที่
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน    
     
     
       
รายละเอียดการปฏิบัติงาน      
 
   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 
   
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน